Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Σχέδιο Χορηγιών για Προσωρινή Παύση Αλιευτικών Σκαφών στα πλαίσια του Πολυετούς Σχεδίου για τον Μακρύπτερο Τόνο

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων

Ειδικός Στόχος

Προώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές δυνατότητες σε περιπτώσεις οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε περιπτώσεις προσωρινής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων

Προϋπολογισμός Έργου

€750.000

70%
Συνεισφορά ΕΕ
Σύντομη Περιγραφή/Στόχος: 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αποζημίωση των επαγγελματιών αλιέων ιδιοκτητών σκαφών μήκους > 12μ για την απώλεια του εισοδήματός τους λόγω της προσωρινής παύσης των σκαφών τους για την περίοδο που διεξάγεται η αλιεία του είδους μακρύπτερος τόνος (τουνάκι).

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα: 

Η στήριξη θα δοθεί ως μέτρο προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας των σκαφών που στοχεύουν στον μακρύπτερο τόνο (Thunnus alalunga) βάσει της Σύστασης της ICAAT 21-06 για τη θέσπιση σχεδίου ανασύστασης του είδους και της κατανομής της ποσόστωσης. 

Περίοδος Υλοποίησης
2023 - 2029

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

22807838

mchristou@dfmr.moa.gov.cy

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]