Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Σχέδιο Χορηγιών για Προσωρινή Παύση Αλιευτικών Σκαφών λόγω COVID-19

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων

Ειδικός Στόχος

Προώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές δυνατότητες σε περιπτώσεις οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε περιπτώσεις προσωρινής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων

Προϋπολογισμός Έργου

€135.000

70%
Συνεισφορά ΕΕ
Σύντομη Περιγραφή/Στόχος: 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα: 

Άμβλυνση των επιπτώσεων που προκύπτουν λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19 που επηρεάζει αρνητικά την εργασία των αλιέων σε χρηματοοικονομικούς όρους λόγω της διατάραξης της αγοράς και μειωμένης ζήτησης εκ μέρους των καταναλωτών.

Περίοδος Υλοποίησης
15/02/2022 - 30/06/2022

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

23834170

npappouli@dfmr.moa.gov.cy

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]