Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Σχέδιο Χορηγιών για Επενδύσεις στα Αλιευτικά Σκάφη

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων

Ειδικός Στόχος

Προαγωγή των προϋποθέσεων για οικονομικά βιώσιμους, ανταγωνιστικούς και ελκυστικούς κλάδους της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης

Προϋπολογισμός Έργου

€1,2 εκ.

70%
Συνεισφορά ΕΕ
Σύντομη Περιγραφή/Στόχος: 

Ο στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη που αφορούν τη βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας, της υγιεινής, των εργασιακών συνθηκών και της ενεργειακής απόδοσης, με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις αυτές δεν θα αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα των σκαφών.


Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα: 

Η δυνατότητα επενδύσεων για βελτίωση των συνθηκών εργασίας αποτελεί ουσιαστική ανάγκη για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τη ζωή, την υγεία και υγιεινή, καθώς και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος ώστε να καταστεί η εργασία στη θάλασσα πιο ανθρώπινη και πιο αποδοτική διασφαλίζοντας παράλληλα ή με τον τρόπο αυτό τις θέσεις εργασίας αλλά και την πολιτιστική αλιευτική κληρονομία.

Επίσης, οι επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συμβάλλουν στο στόχο για «Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη» και οδηγούν σε μείωση του λειτουργικού κόστους των αλιέων, συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα και βελτίωση ανταγωνιστικότητας του τομέα αλιείας.

Περίοδος Υλοποίησης
2023 - 2029

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

22807838

mchristou@dfmr.moa.gov.cy

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]