Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021-2026 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2021 και η θετική του αξιολόγηση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ τον Ιούλιο του 2021.

Στρατηγικός στόχος του ΣΑΑ Κύπρου αποτελεί «η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία».

Το ΣΑΑ, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €1,2 δις, το οποίο κατανέμεται ανάμεσα σε χορηγία ύψους €1,0 δις και δάνειο ύψους €200 εκ., από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, προωθεί την υλοποίηση 133 επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων, με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026, σε 5 άξονες πολιτικής συνυφασμένους με τον στρατηγικό στόχο και τις επιδιώξεις του Σχεδίου:

Δημόσια Υγεία και Πολιτική Προστασία – Διδάγματα από την Πανδημία

€74,1 εκ.

Ταχεία Μετάβαση σε μια Πράσινη Οικονομία

€447,6 εκ.

Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας

€422,3 εκ.

Προς μια Ψηφιακή Εποχή

€89,4 εκ.

Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία, Εκπαίδευση και Ανθρώπινο Δυναμικό

€172,9 εκ.

Οι παρεμβάσεις του ΣΑΑ στοχεύουν στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει για την κυπριακή οικονομία, όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από τις Εκθέσεις Χώρας και τις Ανά Χώρα Συστάσεις οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πράσινη (41% των πόρων του ΣΑΑ) και την ψηφιακή μετάβαση (23% των πόρων του ΣΑΑ), καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της μακροχρόνιας ανάπτυξης της οικονομίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στη δημιουργία, γενικότερα, συνθηκών κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Όλες οι παρεμβάσεις του ΣΑΑ Κύπρου, περιλαμβανομένων των οροσήμων και στόχων τους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου, περιγράφονται στο Παράρτημα της  Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ για έγκριση του Κυπριακού Σχεδίου.

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 5]