Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€1,2 δις

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ)

Σχετικά με τον Μηχανισμό

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) είναι ο πυρήνας του μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU), ο οποίος στηρίζει με δάνεια και επιχορηγήσεις τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που υλοποιούν τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

Σκοπός είναι να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Προϋπόθεση για πρόσβαση και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών κεφαλαίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τα Κράτη-Μέλη, αποτελεί η ετοιμασία ολοκληρωμένων εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Χρηματοδοτικοί Πόροι

Στην Κύπρο αναλογεί από τον πιο πάνω μηχανισμό χορηγία ύψους περίπου €1,0 δις καθώς και δυνατότητα πρόσθετου δανεισμού μέχρι και €1.5 δις. Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ τον Ιούλιο του 2021 και αφορά σε συνολικό προϋπολογισμό περίπου €1,2 δις ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί από τον ΜΑΑ. Το ποσό αυτό κατανέμεται ανάμεσα σε χορηγία ύψους €1,0 δις και δάνειο ύψους €200 εκ. από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό.

Τομείς Πολιτικής

Το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού αναφέρεται σε τομείς πολιτικής με ευρωπαϊκή σημασία, διαρθρωμένους σε έξι πυλώνες:

 με οικονομική συνοχή, απασχόληση, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, και μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά με ισχυρές ΜΜΕ.

με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αύξηση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων και της ικανότητας αντίδρασης σε κρίσεις.

Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Οι χρηματοδοτήσεις θα αξιοποιηθούν μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, για το οποίο αρμόδια Συντονιστική Αρχή για τον συντονισμό και παρακολούθηση της εφαρμογής του, έχει οριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρία του στις 21/09/2021 η Διεύθυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών.

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Χρηματοδοτούμενα Έργα

Για περισσότερες πληροφορίες

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]