Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€25 εκ.

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)

Σχετικά με το Ταμείο

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) αποτελεί ένα από τα μέσα χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής Πολιτικής στον Τομέα της Μετανάστευσης και των Εσωτερικών Υποθέσεων της EE. Στο πλαίσιο του ΤΕΑ, προωθείται η δέσμευση των χωρών της EE για υψηλό επίπεδο ασφάλειας και πρόληψης του εγκλήματος στην EE, κυρίως με την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, με την παροχή βοήθειας και προστασίας των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και με την προετοιμασία, προστασία και αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών, κινδύνων και κρίσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Χρηματοδοτικοί Πόροι

Στην Κύπρο έχει κατανεμηθεί από το ΤΕΑ για την περίοδο 2021-2027, ποσό ύψους €25 εκ.

Τομείς Στήριξης ανά Ειδικό Στόχο

stoxoi-icon-orange

Βελτίωση και διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών

Να βελτιωθεί και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ και εντός των αρμόδιων αρχών και σχετικών φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς με ενέργειες όπως:

  • Δημιουργία, προσαρμογή και συντήρηση συστημάτων ΤΠΕ και σχετική εκπαίδευση, δοκιμές, καθώς και βελτίωση της διαλειτουργικότητας και ποιότητας των εν λόγω συστημάτων.

stoxoi-icon-orange

Βελτίωση και ενίσχυση διασυνοριακής συνεργασίας

Να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιχειρήσεων, μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε σχέση με την τρομοκρατία και το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση με ενέργειες όπως:

  • Βελτίωση του συντονισμού και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών-Μελών, καθώς και με άλλους σχετικούς παράγοντες, π.χ. μέσω δικτύων των εξειδικευμένων εθνικών μονάδων.

stoxoi-icon-orange

Ενίσχυση των ικανοτήτων για πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και διαχείριση περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια

Να στηρίξει την ενίσχυση των ικανοτήτων για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και τη διαχείριση περιστατικών, κινδύνων και κρίσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών, των σχετικών φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών της EE, της κοινωνίας των πολιτών και των ιδιωτικών εταίρων σε διαφορετικά Κράτη-Μέλη με ενέργειες όπως:

  • Εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, συστήματα επικοινωνίας και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια.
  • Βελτίωση της ανθεκτικότητας όσον αφορά αναδυόμενες απειλές, όπως η εμπορία ανθρώπων μέσω διαδικτυακών διαύλων, οι χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές κ.λπ.
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για την ασφάλεια.

Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΤΑΜΕ-icon

ΤΑΜΕ

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

ΤΕΑ-icon

ΤΕΑ

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

ΜΔΣΘ-icon

ΜΔΣΘ

Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων

Συγχρηματοδοτούμενo Πρόγραμμα

Η χρηματοδότηση του ΤΕΑ θα αξιοποιηθεί μέσω του Προγράμματος ΤΕΑ, για το οποίο Διαχειριστική Αρχή είναι η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, Υπουργείο Εσωτερικών.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]