Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€49,1 εκ.

Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ)

Σχετικά με το Μέσο

Στο πλαίσιο των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, όσον αφορά στα σύνορα και τις θεωρήσεις, προωθείται η δέσμευση των χωρών της ΕΕ να επιτρέψουν τα νόμιμα ταξίδια και να διασφαλίσουν τη σταθερή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Το ΜΔΣΘ αποτελεί μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συνόρων, μαζί με το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τον Εξοπλισμό Τελωνειακών Ελέγχων. Στόχος πολιτικής του ΜΔΣΘ είναι να διασφαλίσει μια ισχυρή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, συμβάλλοντας στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της ΕΕ και διασφαλίζοντας παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της, με την πλήρη τήρηση του συναφούς ενωσιακού κεκτημένου και των διεθνών υποχρεώσεων της ΕΕ και των Κρατών-Μελών οι οποίες απορρέουν από τις διεθνείς πράξεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Στην Κύπρο έχει κατανεμηθεί από το ΜΔΣΘ για την περίοδο 2021-2027, ποσό ύψους €49,1 εκ.

Τομείς Στήριξης ανά Ειδικό Στόχο

stoxoi-icon-orange

Ολοκληρωμένη διαχείριση εξωτερικών συνόρων της EE

Υποστήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, για τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την αποτροπή και τον εντοπισμό της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με ενέργειες όπως:

  • Υποδομή, κτίρια, συστήματα και υπηρεσίες που απαιτούνται στα σημεία συνοριακής διέλευσης και για την επιτήρηση των συνόρων μεταξύ των σημείων συνοριακής διέλευσης.
  • Εξοπλισμός λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων μεταφορικών μέσων και συστημάτων ΤΠΕ, για τον αποτελεσματικό και ασφαλή έλεγχο στα σημεία συνοριακής διέλευσης και για την επιτήρηση των συνόρων.
  • Κατάρτιση στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

stoxoi-icon-orange

Υποστήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων

Υποστήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τη διασφάλιση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων και για τη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην πρόληψη κινδύνων σε επίπεδο μετανάστευσης και ασφάλειας με ενέργειες όπως:

  • Υποδομή και κτίρια που απαιτούνται για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης και την προξενική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας και άλλων δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους αιτούντες θεώρηση.
  • Εξοπλισμός λειτουργίας και συστήματα ΤΠΕ για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης και την προξενική συνεργασία.
  • Κατάρτιση του προξενικού προσωπικού και του λοιπού προσωπικού που συμβάλλει στην κοινή πολιτική θεωρήσεων και στην προξενική συνεργασία.

Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΤΑΜΕ-icon

ΤΑΜΕ

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

ΤΕΑ-icon

ΤΕΑ

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

ΜΔΣΘ-icon

ΜΔΣΘ

Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Η χρηματοδότηση του ΜΔΣΘ θα αξιοποιηθεί μέσω του Προγράμματος ΜΔΣΘ, για το οποίο Διαχειριστική Αρχή είναι η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, Υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόγραμμα ΜΔΣΘ

Σχετικά με την Πολιτική

Ergo-1

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-2

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-3

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-4

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]