Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€133,2 εκ.

Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις

Σχετικά με την Πολιτική

Στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, στη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων και στην ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

No Data Found

Συμβολή Ταμείων (%)

Χρηματοδοτικοί Πόροι και Ταμεία

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, εξασφάλισε από τα Ταμεία της ευρωπαϊκής Πολιτικής στον Τομέα της Μετανάστευσης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, πόρoυς συνολικού ύψους €133,2 εκ. Οι πόροι προέρχονται από τα ακόλουθα Ταμεία:

ΤΑΜΕ

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

€59,1 εκ.

ΤΕΑ

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

€25 εκ.

ΜΔΣΘ

Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων

€49,1 εκ.

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων από τα Ταμεία της ευρωπαϊκής Πολιτικής στον Τομέα της Μετανάστευσης και των Εσωτερικών Υποθέσεων θα γίνει μέσα από τα Προγράμματα ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ.

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]