Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

Πρόγραμμα «Θάλασσας, Αλιείας
και Υδατοκαλλιέργειας»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027 αποτελεί ένα πολυετές πρόγραμμα που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων – ΚΚΔ) και αναλύει την αναπτυξιακή στρατηγική για την αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) για την περίοδο 2021-2027 (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1139 για το ΕΤΘΑΥ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠΘΑΥ 2021-2027 ανέρχεται στα €54,7 εκ., με το 70% να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΘΑΥ) και το 30% από την Κυπριακή Δημοκρατία ως εθνική συμμετοχή.

Γενικές Πληροφορίες για το ΕΠΘΑΥ
Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των 4 Προτεραιοτήτων της ΕΕ και των αντίστοιχων Ειδικών Στόχων τους, καθώς και της αναγκαίας Τεχνικής Βοήθειας, ως ακολούθως:
stoxoi-icon-blue

Προτεραιότητα 1

Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων

stoxoi-icon-blue

Προτεραιότητα 2

Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με παράλληλη συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ

stoxoi-icon-blue

Προτεραιότητα 3

Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιώτικες και εσωτερικές περιοχές και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

stoxoi-icon-blue

Προτεραιότητα4

Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και διασφάλιση ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση

stoxoi-icon-blue

Τεχνική Βοήθεια

Το Πρόγραμμα:
stoxoi-icon-blue

Αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στη διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της ανάπτυξης και απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες

stoxoi-icon-blue

Προωθεί την επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) με κύριο στόχο να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες και διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιφέρουν οικονομικά, κοινωνικά και εργασιακά οφέλη

stoxoi-icon-blue

Αποτυπώνει τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κύπρου και είναι σε εναρμόνιση με τις νέες προτεραιότητες και ειδικότερα τους δύο Στόχους Πολιτικής της ΕΕ (ΣΠ2 και ΣΠ5) για την περίοδο 2021-2027.

Ποσοστιαία Κατανομή Πόρων ανά ΣΠ
Ποσοστιαία Κατανομή Πόρων ανά ΕΣ

Μέσω του ΕΠΘΑΥ προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της αλιείας, με έμφαση στη στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας, στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Επίσης, έχουν ενσωματωθεί τα μέτρα για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη συλλογή δεδομένων, ενώ μεγάλη σημασία δίνεται στα μέτρα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον. Η εφαρμογή των επιμέρους δράσεων λαμβάνει πάντα υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες για αναδιάρθρωση/ανάκαμψη της οικονομίας και δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας, καθώς και τις υποχρεώσεις για συμμόρφωση προς το Κοινοτικό Κεκτημένο.

Σημειώνεται ότι, οι δράσεις του Προγράμματος περιλαμβάνουν συνδυασμό επενδύσεων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και Σχέδια Χορηγιών που απευθύνονται στους αλιείς/ ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, καθώς και σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως επιχειρήσεις που ασχολούνται με την υδατοκαλλιέργεια, τη μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων.

Πρόγραμμα «Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας»

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]