Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

Πρόγραμμα ΤΕΑ

1. Στρατηγική προγράμματος: κυριότερες προκλήσεις και πολιτικές ενέργειες

Ο γενικός στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας. Η στρατηγική της ΚΔ βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση ώστε να συμβαδίσει πλήρως με τις προτεραιότητες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων από σχετικές αναφορές (αξιολόγηση Σένγκεν, Ειδικές Συστάσεις ανά Χώρα). Οι κυριότεροι τομείς της πολιτικής είναι:

stoxoi-icon-orange

Παρεμπόδιση και καταπολέμηση τρομοκρατίας και ριζοσπαστικοποίησης

stoxoi-icon-orange

Παρεμπόδιση και καταπολέμηση σοβαρών και οργανωμένων εγκλημάτων

stoxoi-icon-orange

Καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων/διαφθοράς

stoxoi-icon-orange

Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος

stoxoi-icon-orange

Καταπολέμηση διακίνησης ναρκωτικών

stoxoi-icon-orange

Καταπολέμηση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

stoxoi-icon-orange

Καταπολέμηση Εμπορίας Προσώπων

 • Η ΚΔ, με βάση την Πράξη Προσχώρησης του 2003, είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν. Η προετοιμασία για την πλήρη προσχώρησή της μέσα στη ζώνη Σένγκεν βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη αφού υπάρχουν εκκρεμότητες που πρέπει να επιλυθούν. Το Πρόγραμμα θα αξιοποιηθεί για να φιλοξενήσει οποιαδήποτε Αξιολόγηση Σένγκεν η οποία μπορεί να επιφέρει δημοσιονομικές επιπτώσεις στην ΚΔ.

Με βάση τις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές προτεραιότητες, την πρόοδο των δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, τις αξιολογήσεις Σένγκεν και τα κενά που έχουν εντοπιστεί, η ΚΔ στοχεύει να επιτύχει τα ακόλουθα:

  • Βελτίωση της ανταλλαγής και ενίσχυση της ανάλυσης των δομών πληροφόρησης με Κράτη Μέλη (ΚΜ), την Εuropol ή/και τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συστάσεων από σχετικούς μηχανισμούς αξιολόγησης, όπως η Αξιολόγηση Σένγκεν.
  • Βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών καθώς και της Υπηρεσίας Επιβολής του Νόμου της ΕΕ.
  • Ενδυνάμωση της διασυνοριακής συνεργασίας σε ότι αφορά στο έγκλημα μεταξύ των ΚΜ και των γειτονικών τρίτων χωρών.
  • Διασφάλιση της συνεχής κατάρτισης των Αστυνομικών και άλλου σχετικού προσωπικού, σε στενό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), προκειμένου να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες.
  • Ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική και συμβατή με τα πιο πρόσφατα πρότυπα.

Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ)

Η αλληλεγγύη και η δίκαιη κατανομή ευθύνης είναι σημαντικές για την αποτελεσματική διαχείριση των δυσανάλογων μεταναστευτικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα ΚΜ της πρώτης γραμμής όπως η ΚΔ.

 • Ρύθμιση/προσαρμογή και διατήρηση των συστημάτων/εφαρμογών/νέου λογισμικού ΤΠΕ για αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ΚΜ/Europol.
 • Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ (π.χ. Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (ΜΣΕ) σε εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος ΤΠ για Καταγραφή Ονομάτων των Επιβατών, Σύστημα API).
 • Υλοποίηση δράσεων που βασίζονται στην Αξιολόγηση Σένγκεν.
 • Συνέχιση και ενίσχυση της συμμετοχής σε δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολυκλαδικής Πλατφόρμας κατά των Εγκληματικών Απειλών.
 • Προώθηση ανταλλαγής πληροφοριών και καλές πρακτικές σχετικά με διάφορα είδη σοβαρών και οργανωμένων εγκλημάτων με άλλα ΚΜ ή/και τρίτες χώρες σε τομείς όπως, το οργανωμένο έγκλημα, η καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία προσώπων.
 • Αύξηση του συντονισμού και της συνεργασίας των σχετικών αρμόδιων αρχών μέσα από δράσεις, όπως συνεργασία με τα εθνικά ενιαία σημεία επαφής (SPOCs) της ΚΔ και άλλων ΚΜ και αποσπάσεις.
 • Ενίσχυση της κατάρτισης για βελτίωση των επιχειρησιακών δεξιοτήτων και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κατάρτισης για την Επιβολή του Νόμου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, για την αποφυγή επικαλύψεων και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών.
 • Βελτίωση των διαδικασιών έρευνας και συνεργασίας μεταξύ των σχετικών φορέων.

2. Δυνητικοί δικαιούχοι στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης ΤΕΑ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του ΤΕΑ είναι οι δημόσιοι φορείς που έχουν την αρμοδιότητα σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής της ΚΔ όσον αφορά στους τομείς που καλύπτονται από το ΤΕΑ:

stoxoi-icon-orange

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

stoxoi-icon-orange

Υπουργείο Εξωτερικών

stoxoi-icon-orange

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

stoxoi-icon-orange

Υπουργείο Εσωτερικών

stoxoi-icon-orange

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

stoxoi-icon-orange

Υπουργείο Υγείας

stoxoi-icon-orange

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

stoxoi-icon-orange

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

stoxoi-icon-orange

Νομική Υπηρεσία

stoxoi-icon-orange

Δικαστική Υπηρεσία

stoxoi-icon-orange

Πολιτική Άμυνα

stoxoi-icon-orange

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

stoxoi-icon-orange

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

stoxoi-icon-orange

Αστυνομία Κύπρου

stoxoi-icon-orange

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Αστυνομία Κύπρου)

stoxoi-icon-orange

Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος (Αστυνομία Κύπρου)

stoxoi-icon-orange

Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Αστυνομία Κύπρου)

stoxoi-icon-orange

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

stoxoi-icon-orange

Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος (Αστυνομία Κύπρου)

stoxoi-icon-orange

Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας Κύπρου

stoxoi-icon-orange

Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (Αστυνομία Κύπρου)

stoxoi-icon-orange

Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Αστυνομία Κύπρου)

stoxoi-icon-orange

Ημικρατικοί Οργανισμοί (π.χ. Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου)

stoxoi-icon-orange

Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα

Πρόγραμμα ΤΕΑ

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]