Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

Καλωσορίσατε στην

Πυλη ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Ταμειων

της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Η Πύλη παρουσιάζει τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία που στηρίζουν την Κύπρο με χρηματοδοτήσεις για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, καθώς και τα Προγράμματα μέσω των οποίων τυγχάνουν αξιοποίησης οι χρηματοδοτήσεις αυτές. Αφορά τις χρηματοδοτήσεις που διατίθενται υπό το καθεστώς προγραμμάτων κοινής διαχείρισης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για σκοπούς πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης έχει περιληφθεί και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, οι πόροι του οποίου θα διατεθούν υπό το καθεστώς των προγραμμάτων άμεσης διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με βάση το σύστημα της αποκεντρωμένης διαχείρισης του μεγαλύτερου μέρους του προϋπολογισμού της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των διαφόρων Ευρωπαϊκών Ταμείων, χορηγεί πόρους στα Κράτη-Μέλη με σκοπό τη στήριξη της εφαρμογής των Πολιτικών και προτεραιοτήτων που θέτει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό την επταετία 2021-2027 χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τη διόρθωση των ανισορροπιών μεταξύ χωρών και περιφερειών, την ανάκαμψη των οικονομιών από την κρίση της νόσου COVID-19, την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, έως την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι πόροι αυτοί αξιοποιούνται από τα Κράτη-Μέλη μέσω της κατάρτισης πολυετών αναπτυξιακών προγραμμάτων, από τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του κάθε Ταμείου (Διαχειριστικές Αρχές). Η ετοιμασία των Προγραμμάτων αυτών γίνεται με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις και συστάσεις της ΕΕ, τις προτεραιότητες που θέτει η κάθε χώρα και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια οι Διαχειριστικές Αρχές, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν την ευθύνη συντονισμού των εμπλεκομένων φορέων σε εθνικό επίπεδο για αποτελεσματική υλοποίηση των εν λόγω Προγραμμάτων και έργων.

Ο προγραμματισμός των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο κάθε Προγράμματος γίνεται με βάση τις ιεραρχημένες προτάσεις των Υπουργείων και άλλων φορέων λαμβάνοντας υπόψη:

stoxoi-icon

Την επιλεξιμότητα των έργων στη βάση των σχετικών κανονισμών της ΕΕ

stoxoi-icon

Την τεκμηριωμένη αναγκαιότητα των έργων με βάση τις διαπιστωθείσες αναπτυξιακές προτεραιότητες

stoxoi-icon

Τις ειδικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο

stoxoi-icon

Την «ωριμότητα» των έργων

stoxoi-icon

Το ύψος των διαθέσιμων πόρων

Τα έργα που θα τύχουν κοινοτικής ενίσχυσης επιλέγονται ύστερα από ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με βάση καθορισμένα κριτήρια επιλογής. Οι Δικαιούχοι μπορεί να είναι επιχειρήσεις (κυρίως μικρομεσαίες), δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και οργανώσεις ή ιδιώτες.

Για σκοπούς διαφάνειας όλα τα έργα που εγκρίνονται για να λάβουν κοινοτική στήριξη δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου Προγράμματος.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]