Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€1.0B

Cohesion Policy

About Cohesion Policy

Cohesion Policy contributes to the enhancement of economic, social and territorial cohesion across the European Union (EU). It intends to correct imbalances between countries and regions contributing to the green and digital transition.

It supports job creation, business competitiveness, economic growth, sustainable development and the improvement of citizens’ life-quality.

No Data Found

Funds Contribution (%)

Policy Objectives (PO):

The Cohesion Policy of EU during the programming period 2021-2027 focuses on five major Policy Objectives (PO):

through the promotion of an innovative and smart economic transformation and regional connectivity.

with low carbon emissions, through the promotion of a just transition to clean energy, green and blue investments, a circular economy, the climate change mitigation and adaptation, risks prevention and management, and a sustainable urban mobility.

through mobility enhancement.

through the implementation of the European Pillar of Social Rights. 

through the promotion of a sustainable and integrated development of all the soil types and local initiatives.

Funding Resources and Funds

For the programming period 2021-2027, the Republic of Cyprus secured within the framework of the Cohesion Policy, resources of a total amount of €1.0B. The resources come from the following Funds:

ERDF

European Regional
Development Fund

€466.9M

ERDF - ETC

European Territorial Cooperation

€37.2M

CF

Cohesion Fund

€178.3M

ESF+

European Social Fund+

€222.2M

JTF

Just Transition Fund

€101.1M

Co-funded Programmes

The utilisation of funding resources coming from the Cohesion Policy Funds will be achieved through the Programme “THALIA 2021-2027”, and the European Territorial Cooperation Programmes (ETC).

Programme "THALIA 2021-2027"

European Territorial Cooperation (ERC)

'Εργα

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]