Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€254,9 εκ.

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)

Σχετικά με το Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) αποτελεί ένα από τα μέσα χρηματοδότησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) στην Κύπρο, μαζί με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τον Πυλώνα Ι της ΚΓΠ που αφορά τα μέτρα στήριξης της αγοράς.

Υποστηρίζει τους γεωργούς της ΕΕ μέσω διαφόρων σχεδίων ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου βασικής ενίσχυσης, ενός σχεδίου για βιώσιμες γεωργικές μεθόδους («πράσινες άμεσες ενισχύσεις») και ενός σχεδίου για νέους γεωργούς. Όλες οι πληρωμές υπόκεινται σε συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.

Χρηματοδοτεί επίσης μέτρα για τη στήριξη και τη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών, δράσεις ενημέρωσης και προώθησης της γεωργίας, καθώς και στήριξη στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (POSEI) και στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου.

Χρηματοδοτικοί Πόροι

Στην Κύπρο έχει κατανεμηθεί από το ΕΓΤΕ για την περίοδο 2023-2027, ποσό ύψους €254,9 εκ.

Ταμεία Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Ευρωπαϊκό-Γεωργικό-Ταμείο-Εγγυήσεων-(ΕΓΤΕ)-icon

ΕΓΤΕ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων

ΕΓΤΑΑ-icon

ΕΓΤΑΑ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Η χρηματοδότηση του ΕΓΤΕ θα αξιοποιηθεί μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, για το οποίο Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]