Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€118,9 εκ.

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Σχετικά με το Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αποτελεί ένα από τα μέσα χρηματοδότησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) στην Κύπρο, μαζί με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).

Το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί τον Πυλώνα ΙΙ της ΚΓΠ που αφορά τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης, καθώς επίσης συνοδεύει και συμπληρώνει τις πολιτικές εισοδηματικής στήριξης του Πυλώνα Ι της ΚΓΠ.

Επιπλέον, μέσω του ΕΓΤΑΑ, χρηματοδοτείται μια σειρά από επενδυτικές και εκταρικές παρεμβάσεις με  στόχο την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου.

Χρηματοδοτικοί Πόροι

Στην Κύπρο έχει κατανεμηθεί από το ΕΓΤΑΑ για την περίοδο 2023-2027, ποσό ύψους €118,9 εκ. για στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης.

Ταμεία Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Ευρωπαϊκό-Γεωργικό-Ταμείο-Εγγυήσεων-(ΕΓΤΕ)-icon

ΕΓΤΕ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων

ΕΓΤΑΑ-icon

ΕΓΤΑΑ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Η χρηματοδότηση του ΕΓΤΑΑ θα αξιοποιηθεί μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, για το οποίο Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]