Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται στην Κύπρο μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, το οποίο έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ εφαρμόζεται σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέσα από τις προκηρύξεις των επιμέρους παρεμβάσεων. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκταρικές ενισχύσεις, ενισχύσεις για επενδύσεις στον γεωργικό τομέα και στον τομέα της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, ενισχύσεις σε νέους για εγκατάσταση στο γεωργικό τομέα, μια πλειάδα περιβαλλοντικών και κλιματικών παρεμβάσεων, καθώς και παρεμβάσεων για την ευημερία των ζώων.

Το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, όπως γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, ιδιώτες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Οι προκηρύξεις των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ και όλο το συνοδευτικό υλικό (ενημερωτικοί οδηγοί, αιτήσεις, προθεσμίες υποβολής αιτήσεων) θα λαμβάνουν ευρεία δημοσιότητα μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφόρησης (διαδίκτυο, ανακοινώσεις στον Τύπο, ενημερωτικές συγκεντρώσεις).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 ανέρχεται σε €454,9 εκ., εκ των οποίων τα €373,8 εκ. αποτελούν ευρωπαϊκή συνεισφορά και τα €81,1 εκ. εθνική.

Στο Σχέδιο τέθηκαν εννέα ειδικοί στόχοι οι οποίοι εξυπηρετούνται μέσα από επιμέρους παρεμβάσεις:

Αύξηση ανταγωνιστικότητας

Διασφάλιση δίκαιου εισοδήματος

Ανανέωση των γενεών

Διατήρηση τοπίων και βιοποικιλότητας

Περιβαλλοντική φροντίδα

Δράση για την κλιματική αλλαγή

Ισορροπία αλυσίδας τροφίμων

Ποιότητα τροφίμων και υγεία

Δυναμικές αγροτικές περιοχές

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]