Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€101,1 εκ.

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ)

Σχετικά με το Ταμείο

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) αποτελεί το νέο χρηματοδοτικό μέσο στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, το οποίο έχει ως στόχο τη δίκαιη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, στηρίζοντας τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα έτσι ώστε να αποφευχθεί η αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Το Ταμείο μειώνει το κοινωνικοοικονομικό κόστος που προκαλείται από την κλιματική μετάβαση, υποστηρίζοντας την οικονομική διαφοροποίηση και την ανασυγκρότηση των σχετικών περιοχών, βοηθώντας τους ανθρώπους να προσαρμοστούν σε μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

No Data Found

Μερίδιο Ταμείου στην Πολιτική Συνοχής

Χρηματοδοτικοί Πόροι

Οι πόροι που έχουν κατανεμηθεί για την Κύπρο από το ΤΔΜ την προγραμματική περίοδο 2021-2027 για εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής ανέρχονται σε €101,1 εκ.

No Data Found

Μερίδιο Πόρων Ταμείου στους Στόχους Πολιτικής (ΣΠ)

Τομείς Στήριξης ανά Στόχο Πολιτικής (ΣΠ)

ΣΠ2: Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Συνεισφορά ΤΔΜ: €97,1 εκ.

Αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων στην απασχόληση, των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μετάβασης προς τον στόχο της Ένωσης το 2030 για το κλίμα και μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050

  • Προώθηση τεχνικών και επιστημονικών επαγγελμάτων που να προωθούν την πράσινη οικονομία και την κλιματική μετάβαση
  • Δράσεις μετάβασης προς εναλλακτικές μορφές ενέργειας
  • Προώθηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας
  • Αναβάθμιση και Λειτουργία Ευφυούς Ενεργειακού Δικτύου
  • Αύξηση της αποδοτικότητας και της χωρητικότητας των υποσταθμών μεταφοράς
  • Προγράμματα κατάρτισης σε ΑΠΕ και ΕΞΕ και τεχνολογίες αποθήκευσης

Ταμεία Πολιτικής Συνοχής

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ανάπτυξη και Απασχόληση

ΕΤΠΑ - ΕΕΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

ΤΣ

Ταμείο Συνοχής

ΕΚΤ+

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +

ΤΔΜ

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Οι πόροι από το ΤΔΜ θα αξιοποιηθούν μέσω του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», για το οποίο Διαχειριστική Αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών.

Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]