Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€222,2 εκ.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

Σχετικά με το Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) αποτελεί ένα από τα μέσα χρηματοδότησης της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο, μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

To ΕΚΤ+ επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, κυρίως στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης ενώ προάγει τις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων και της προώθησης ίσων ευκαιριών για όλους.

No Data Found

Μερίδιο Ταμείου στην Πολιτική Συνοχής

Χρηματοδοτικοί Πόροι

Οι πόροι που έχουν κατανεμηθεί για την Κύπρο από το ΕΚΤ+ την προγραμματική περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε €222,2 εκ.

No Data Found

Μερίδιο Πόρων Ταμείου στους Στόχους Πολιτικής (ΣΠ)

Τομείς Στήριξης ανά Στόχο Πολιτικής (ΣΠ)

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική

ΣΠ4: Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Συνεισφορά ΕΚΤ+ : €212,2 εκ.

 • Εκσυγχρονισμός θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας
 • Κίνητρα εργοδότησης ανέργων
 • Προώθηση της απασχόλησης νέων
 • Ενεργοποίηση γυναικών στην αγορά εργασίας
 • Ανάπτυξη επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Σχολικές δράσεις κοινωνικής ένταξης
 • Κατάρτιση εργατικού δυναμικού
 • Ενεργός ένταξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού
 • Βελτίωση κοινωνικών υπηρεσιών
 • Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα
 • Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες
 • Αντιμετώπιση υλικής υστέρησης απόρων

Ταμεία Πολιτικής Συνοχής

ΕΤΠΑ-icon

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ανάπτυξη και Απασχόληση

ΕΤΠΑ-ΕΕΣ-icon

ΕΤΠΑ - ΕΕΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

τσ-icon

ΤΣ

Ταμείο Συνοχής

ΕΚΤ+-icon

ΕΚΤ+

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +

ΤΔΜ-icon

ΤΔΜ

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Η χρηματοδότηση του ΕΚΤ+ θα αξιοποιηθεί μέσω του Προγράμματος «ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027», για το οποίο Διαχειριστική Αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών.

Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 5]