Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€37,2 εκ.

Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ)

Σχετικά με την ΕΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ), γνωστή και ως Interreg, αποτελεί έναν από τους στόχους της Πολιτικής Συνοχής και στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μεταξύ των Κρατών-Μελών της ΕΕ συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αρμονική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στηρίζει Προγράμματα Διασυνοριακής, Διακρατικής και Διαπεριφερειακής Συνεργασίας.

Σκοπός της ΕΕΣ είναι η προώθηση της συνεργασίας χωρίς σύνορα παρέχοντας το πλαίσιο για την υλοποίηση κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων από τα διάφορα Κράτη-Μέλη της ΕΕ με σκοπό την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και προκλήσεων. Επιπλέον στηρίζει και την συνεργασία Κρατών-Μελών με χώρες μη Κράτη-Μέλη καθώς και υπό ένταξη στην ΕΕ χώρες.

No Data Found

Μερίδιο Ταμείου στην Πολιτική Συνοχής
(Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία - ΕΕΣ)

Οι επενδύσεις των Προγραμμάτων ΕΕΣ θα συμβάλουν στους Στόχους Πολιτικής (ΣΠ) της ΕΕ:

μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

ΣΠ1

Μια πιο Ανταγωνιστική
και Εξυπνότερη Ευρώπη

Μια Πιο Πράσινη Ευρώπη

ΣΠ2

Μια πιο Πράσινη και
Ανθεκτική Ευρώπη

Icon-04

ΣΠ3

Μια πιο Διασυνδεδεμένη
Ευρώπη

Μια πιο Κοινωνική Ευρώπη

ΣΠ4

Μια πιο Κοινωνική και
Χωρίς Αποκλεισμούς
Ευρώπη

Icon-05

ΣΠ5

Μια Ευρώπη πιο Κοντά
στους Πολίτες

Μια Ευρώπη με καλύτερη βελτιωμένη διακυβέρνηση του Interreg

Ειδικός ΣΠ1 Interreg

Βελτιωμένη Διακυβέρνηση
στην Ευρώπη

Μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη

Ειδικός ΣΠ2 Interreg

Μεγαλύτερη Ασφάλεια και
Προστασία στην Ευρώπη

Χρηματοδοτικοί Πόροι

Για την συμμετοχή της Κύπρου στη διασυνοριακή και διακρατική διάσταση των Προγραμμάτων EΕΣ, έχει κατανεμηθεί ποσό ύψους €37,2 εκ. από την Πολιτική Συνοχής.

Επιπλέον η Κύπρος θα συμμετέχει στα Διαπεριφερειακά Προγράμματα URBACT, ESPON και Interreg Europe για τα οποία δεν υπάρχει Κοινοτική κατανομή ανά χώρα, αλλά ανά Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα – Κύπρος

€28,9 εκ.

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Euro-Med

€6,8 εκ.

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Next Med

€1,5 εκ.

Σύνολο

€37,2 εκ.

Ταμεία Πολιτικής Συνοχής

ΕΤΠΑ-icon

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ανάπτυξη και Απασχόληση

ΕΤΠΑ-ΕΕΣ-icon

ΕΤΠΑ - ΕΕΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

τσ-icon

ΤΣ

Ταμείο Συνοχής

ΕΚΤ+-icon

ΕΚΤ+

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +

ΤΔΜ-icon

ΤΔΜ

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Αρμόδια Εθνική Αρχή και Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα ΕΕΣ είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών.

Εδώ μπορείτε να δείτε τις Εγκυκλίους της Γενικής Ανάπτυξης αναφορικά με τις Εθνικές Διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας VI-A Ελλάδα – Κύπρος Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Next Med

Κωνσταντία Κωνσταντίνου

22602949

cconstantinou@mof.gov.cy

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Εuro-Med Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe

Μαριλένα Αγιομαμίτου

22602870

mayiomamitou@mof.gov.cy

Follow @InterregCyprus:

Αρμόδια Εθνική Αρχή για τα Προγράμματα URBACT και ESPON είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]