Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€466,9 εκ.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σχετικά με το Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αποτελεί ένα από τα χρηματοδοτικά μέσα της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο, μαζί με το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Σκοπός του ΕΤΠΑ είναι η διόρθωση των ανισορροπιών μεταξύ χωρών και περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Οι χρηματοδοτήσεις του ΕΤΠΑ επικεντρώνονται σε 2 στόχους:

Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και Απασχόληση – Ενίσχυση της αγοράς εργασίας και των περιφερειακών οικονομιών.

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Ενίσχυση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας εντός της ΕΕ.

No Data Found

Συμβολή Ταμείου στην Πολιτική Συνοχής

Η παρούσα ενότητα αφορά στις χρηματοδοτήσεις που παραχωρούνται μέσω του ΕΤΠΑ για το στόχο «Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και Απασχόληση».

Οι χρηματοδοτήσεις για το στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», αναλύονται σε ξεχωριστή ενότητα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

Χρηματοδοτικοί Πόροι

Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο πόροι ύψους €466,9 εκ. από τον προϋπολογισμό του ΕΤΠΑ.

No Data Found

Συμβολή Πόρων Ταμείου στους Στόχους Πολιτικής (ΣΠ)

Τομείς Στήριξης ανά Στόχο Πολιτικής (ΣΠ)

ΣΠ1: Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

Συνεισφορά ΕΤΠΑ: €147 εκ.

 • Αναβάθμιση και δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών
 • Ερευνητικά έργα από νέους ερευνητές
 • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας του συστήματος Ε&Κ
 • Σχέδια για προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας
 • Έργα Ψηφιοποίησης στον δημόσιο τομέα
 • Ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
 • Ενίσχυση της δημιουργίας νέας επιχειρηματικότητας
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΣΠ2: Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Συνεισφορά ΕΤΠΑ: €214 εκ.

 • Eνεργειακή αναβάθμιση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Δημιουργία νέων και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών του δικτύου μεταφοράς νερού για ύδρευση
 • Κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων και υποδομών αξιοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων
 • Κατασκευή πράσινων υποδομών εντός περιοχών NATURA 2000
 • Προστασία και διατήρηση των περιοχών NATURA 2000
 • Προώθηση δράσεων σύμφωνα με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
 • Ενίσχυση δημοσίων μεταφορών και μετάβαση σε πρασινες και βιώσιμες μεταφορές
 • Προώθηση ποδηλατοκίνησης

ΣΠ5: Μια Ευρώπη πιο Κοντά στους Πολίτες

Συνεισφορά ΕΤΠΑ: €80 εκ.

 • Ανάπλαση ανοικτών δημόσιων χώρων
 • Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Υποδομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

Ταμεία Πολιτικής Συνοχής

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΤΠΑ - ΕΕΣ

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

ΤΣ

Ταμείο Συνοχής

ΕΚΤ+

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +

ΤΔΜ

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Οι πόροι από το ΕΤΠΑ θα αξιοποιηθούν μέσω του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», για το οποίο Διαχειριστική Αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών.

Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]