Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€178,3 εκ.

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ​)

Σχετικά με το Ταμείο

Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) αποτελεί ένα από τα χρηματοδοτικά μέσα της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο, μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Παρέχει στήριξη σε Κράτη-Μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) κάτω του 90% του μέσου όρου της ΕΕ-27 χρηματοδοτώντας επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος (περιλαμβανομένων των τομέων της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής) και σε Διευρωπαϊκά Δίκτυα στον τομέα των Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, το Ταμείο Συνοχής στηρίζει τα εξής Κράτη-Μέλη της ΕΕ: τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.

No Data Found

Μερίδιο Ταμείου στην Πολιτική Συνοχής

Χρηματοδοτικοί Πόροι

Οι πόροι που έχουν κατανεμηθεί για την Κύπρο από το Ταμείο Συνοχής την προγραμματική περίοδο 2021-2027 υπό το καθεστώς κοινής διαχείρισης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέρχονται σε €178,3 εκ.*

* Σημειώνεται ότι, από το Ταμείο Συνοχής έχουν κατανεμηθεί για την Κύπρο επιπρόσθετοι πόροι ύψους €55 εκ., οι οποίοι θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου της ΕΕ «Connecting Europe Facility». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

No Data Found

Μερίδιο Πόρων Ταμείου στους Στόχους Πολιτικής (ΣΠ)

Τομείς Στήριξης ανά Στόχο Πολιτικής (ΣΠ)

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη

ΣΠ2: Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Συνεισφορά ΤΣ: €142,7 εκ.

  • Μείωση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων
  • Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων.
  • Προστασία και βελτίωση των παράκτιων ζωνών από τη διάβρωση των ακτών
  • Ανάπτυξη έργων πλημμυρικής αποσυμφόρησης σε περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες
  • Έργα διαχείρισης πυρκαγιών και κινδύνων καταστροφών
Μια-Ευρώπη-πιο-διασυνδεδεμένη

ΣΠ3: Μια πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη

Συνεισφορά ΤΣ: €25 εκ.

  • Αναβάθμιση οδικών δικτύων
  • Συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας

Ταμεία Πολιτικής Συνοχής

ΕΤΠΑ-icon

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ανάπτυξη και Απασχόληση

ΕΤΠΑ-ΕΕΣ-icon

ΕΤΠΑ - ΕΕΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

τσ-icon

ΤΣ

Ταμείο Συνοχής

ΕΚΤ+-icon

ΕΚΤ+

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +

ΤΔΜ-icon

ΤΔΜ

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Οι πόροι από το ΤΣ θα αξιοποιηθούν μέσω του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», για το οποίο Διαχειριστική Αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών.

Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]