Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€1,0 δις

Πολιτική Συνοχής

Σχετικά με την Πολιτική

Η Πολιτική Συνοχής συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Στοχεύει στη διόρθωση των ανισορροπιών μεταξύ χωρών και περιφερειών συμβάλλοντας στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Υποστηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

No Data Found

Μερίδιο Ταμείων

Στόχοι Πολιτικής (ΣΠ):

Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ την προγραμματική περίοδο 2021-2027 επικεντρώνεται σε πέντε κύριους Στόχους Πολιτικής (ΣΠ):

μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

Μέσω της προώθησης της Καινοτομίας, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της στήριξης των Μικρομεσαίων Eπιχειρήσεων.

Μια Πιο Πράσινη Ευρώπη

Mέσω της προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Κυκλικής Οικονομίας, της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, της Βιοποικιλότητας, της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων.

Μια-Ευρώπη-πιο-διασυνδεδεμένη

Μέσω της ανάπτυξης των Στρατηγικών Δικτύων Μεταφορών.

Icon-03

Μέσω της στήριξης της Απασχόλησης, της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Κοινωνικής Ένταξης.

Icon-05

Μέσω της υλοποίησης έργων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για προώθηση της Βιώσιμης και Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Αστικών και των μη Αστικών Περιοχών.

Χρηματοδοτικοί Πόροι και Ταμεία

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, εξασφάλισε στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής πόρους συνολικού ύψους €1,0 δις. Οι πόροι προέρχονται από τα ακόλουθα Ταμεία:
ΕΤΠΑ-icon

€466,9 εκ.
ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ανάπτυξη και Απασχόληση

ΕΤΠΑ-ΕΕΣ-icon

€37,2 εκ.
ETΠA – ΕΕΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

τσ-icon

€178,3 εκ.
ΤΣ

Ταμείο Συνοχής

ΕΚΤ+-icon

€222,2 εκ.
ΕΚΤ+

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +

ΤΔΜ-icon

€101,1 εκ.
ΤΔΜ

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής  θα γίνει μέσα από το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ).

Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ)

'Εργα

Ergo-1

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-2

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-3

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-4

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]