Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€1,0 δις

Πολιτική Συνοχής

Σχετικά με την Πολιτική

Η Πολιτική Συνοχής συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Στοχεύει στη διόρθωση των ανισορροπιών μεταξύ χωρών και περιφερειών συμβάλλοντας στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Υποστηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

No Data Found

Συμβολή Ταμείων (%)

Στόχοι Πολιτικής (ΣΠ):

Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ την προγραμματική περίοδο 2021-2027 επικεντρώνεται σε πέντε κύριους Στόχους Πολιτικής (ΣΠ):

μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας.

με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας.

μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και των τοπικών πρωτοβουλιών.

Χρηματοδοτικοί Πόροι και Ταμεία

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, εξασφάλισε στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής πόρους συνολικού ύψους €1,0 δις. Οι πόροι προέρχονται από τα ακόλουθα Ταμεία:

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

€466,9 εκ.

ETΠA – ΕΕΣ

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

€37,2 εκ.

ΤΣ

Ταμείο Συνοχής

€178,3 εκ.

ΕΚΤ+

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +

€222,2 εκ.

ΤΔΜ

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

€101,1 εκ.

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής  θα γίνει μέσα από το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ).

Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ)

'Εργα

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]