Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

€59,1 εκ.

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)

Σχετικά με το Ταμείο

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) αποτελεί ένα από τα μέσα χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής Πολιτικής στον Τομέα της Μετανάστευσης και των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Στόχος πολιτικής του ΤΑΜΕ είναι η αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η υλοποίηση, ενίσχυση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής για το άσυλο και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, σύμφωνα με το συναφές κεκτημένο της ΕΕ και τηρώντας πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ και των Κρατών-Μελών οι οποίες απορρέουν από διεθνείς πράξεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Μέσω του ΤΑΜΕ θα προωθηθεί η περαιτέρω ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων και η βελτίωση των διαδικασιών για τη διαχείριση της μετανάστευσης, καθώς και η ενίσχυση της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των Κρατών-Μελών.

Χρηματοδοτικοί Πόροι

Στην Κύπρο έχει κατανεμηθεί από το ΤΑΜΕ για την περίοδο 2021-2027, ποσό ύψους €59,1 εκ.

Τομείς Στήριξης ανά Ειδικό Στόχο

stoxoi-icon-orange

Ενίσχυση και ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου

Ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης με ενέργειες όπως:

 • Διεκπεραίωση διαδικασιών ασύλου, σύμφωνα με το κεκτημένο για το άσυλο.
 • Διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του κεκτημένου της ΕΕ και των προτεραιοτήτων που συνδέονται με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.
 • Στήριξη της ικανότητας των συστημάτων ασύλου των Κρατών-Μελών όσον αφορά τις υποδομές και τις υπηρεσίες όπου απαιτείται, μεταξύ άλλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Δημιουργία ή βελτίωση υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας.

stoxoi-icon-orange

Ενίσχυση και ανάπτυξη της νόμιμης μετανάστευσης και διευκόλυνση της ένταξης και ενσωμάτωσης

Ενίσχυση και ανάπτυξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα Κράτη-Μέλη, σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες τους και προώθηση/διευκόλυνση της αποτελεσματικής ένταξης και ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών με ενέργειες όπως:

 • Μέτρα ένταξης, όπως στήριξη ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των υπηκόων τρίτων χωρών και προγράμματα ένταξης που εστιάζονται στη συμβουλευτική, την εκπαίδευση, τα μαθήματα γλώσσας και άλλη κατάρτιση, όπως τα μαθήματα αγωγής του πολίτη και η επαγγελματική καθοδήγηση.
 • Συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων με ενιαίο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω κέντρων συντονισμένης ένταξης-υποστήριξης, όπως είναι οι υπηρεσίες μίας στάσης.
 • Δράσεις που καθιστούν δυνατή και υποστηρίζουν την ένταξη και την ενεργή συμμετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία υποδοχής και δράσεις που προάγουν την αποδοχή από την κοινωνία υποδοχής.
 • Ανάπτυξη της δυναμικότητας των υπηρεσιών ένταξης που παρέχονται από τις τοπικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

stoxoi-icon-orange

Αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και ενίσχυση επιστροφής/επανεισδοχής και επανένταξης στις τρίτες χώρες

Συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, στην ενίσχυση της αποτελεσματικής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής και επανεισδοχής, καθώς και στην προώθηση και συμβολή στην αποτελεσματική αρχική επανένταξη στις τρίτες χώρες με ενέργειες όπως:

 • Δημιουργία και ενίσχυση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου των αναγκαστικών επιστροφών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφο 6 της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ.·
 • Προετοιμασία της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που οδηγούν στην έκδοση αποφάσεων επιστροφής, την αναγνώριση στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων και τον εντοπισμό μελών της οικογένειας.
 • Βοήθεια για την επιστροφή, ιδίως την υποβοηθούμενη εθελούσια επιστροφή, και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποβοηθούμενης εθελούσιας επιστροφής, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής ειδικής καθοδήγησης για τα παιδιά στο πλαίσιο διαδικασιών επιστροφής.
 • Επιχειρήσεις απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων συναφών μέτρων, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, με εξαίρεση τη στήριξη για εξοπλισμό καταναγκασμού.·
 • Μέτρα για τη στήριξη της βιώσιμης επιστροφής και επανένταξης του επιστρέφοντος, συμπεριλαμβανομένων της παροχής κινήτρων σε μετρητά, της κατάρτισης, της βοήθειας για εύρεση εργασίας, καθώς και της στήριξης για την έναρξη οικονομικών δραστηριοτήτων.

stoxoi-icon-orange

Αλληλεγγύη και δίκαιη κατανομή μεταξύ των Κρατών-Μελών

Ενίσχυση της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των Κρατών-Μελών, ιδίως όσον αφορά εκείνα τα Κράτη-Μέλη που επηρεάζονται περισσότερο από προκλήσεις σχετιζόμενες με τη μετανάστευση και το άσυλο, μεταξύ άλλων μέσω πρακτικής συνεργασίας με ενέργειες όπως:

 • Εκτέλεση εθελούσιων μεταφορών από ένα Κράτος-Μέλος σε άλλο, είτε αιτούντων διεθνή προστασία, είτε δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΤΑΜΕ-icon

ΤΑΜΕ

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

ΤΕΑ-icon

ΤΕΑ

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

ΜΔΣΘ-icon

ΜΔΣΘ

Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Η χρηματοδότηση του ΤΑΜΕ θα αξιοποιηθεί μέσω του Προγράμματος ΤΑΜΕ, για το οποίο Διαχειριστική Αρχή είναι η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, Υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόγραμμα ΤΑΜΕ

Σχετικά με την Πολιτική

Ergo-1

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-2

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-3

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ergo-4

Συγχρηματοδοτούμενo Έργο 1

Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]