Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Σχέδιο Χορηγιών για Επενδύσεις σε Συστήματα Εντοπισμού και Παρακολούθησης

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων

Ειδικός Στόχος

Προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, μεταξύ άλλων, για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, καθώς και της συλλογής αξιόπιστων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση

Προϋπολογισμός Έργου

€1,23 εκ.

70%
Συνεισφορά ΕΕ
Σύντομη Περιγραφή/Στόχος:

Ο στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή χορηγιών για επενδύσεις σε συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης με την αγορά και εγκατάσταση αυτόματων συσκευών εντοπισμού, συσκευών και συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS), συσκευών για την υποχρεωτική παρακολούθηση σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και συστημάτων κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης (CCTV) σε αλιευτικά σκάφη.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα:

Προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των κανόνων μέσω επενδύσεων σε συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης στους τομείς της αλιείας, μεταποίησης και εμπορίας.

Περίοδος Υλοποίησης
2024 - 2029

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

22807849

nvarnava@dfmr.moa.gov.cy

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]