Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Η παρούσα δήλωση απορρήτου («δήλωση») ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο της Πύλης Ευρωπαϊκών Ταμείων («Πύλη»), https://eufunds.com.cy/, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να παρέχετε μέσω της χρήσης της Πύλης κατά τη συμμετοχή σας σε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπό μας.

Η Πύλη αυτή δεν απευθύνεται σε παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα που αφορούν παιδιά.

Οι αναφορές στην παρούσα δήλωση σε «εσάς» ή «σας» είναι αναφορές σε άτομα που χρησιμοποιούν την Πύλη.

Οι αναφορές στην παρούσα δήλωση σε «εμείς», «εμάς» ή «μας» είναι αναφορές στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών είναι δημόσιος οργανισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας και στεγάζεται στη Λεωφόρο Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία, Κύπρος.

2. Η σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Αναγνωρίζουμε ότι η χρήση και η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων έχει σημαντικές συνέπειες για εμάς και για τα άτομα των οποίων επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. Για να διασφαλίσουμε ότι χειριζόμαστε σωστά τα προσωπικά δεδομένα, έχουμε υιοθετήσει μια σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά στη συμμόρφωση με την προστασία της ιδιωτικής ζωής (συμπεριλαμβανομένων τόσο της πολιτικής απορρήτου όσο και των πολιτικών για τα cookies), με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, τον «Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)».

Μπορείτε να μεταφορτώσετε αντίγραφο του Κανονισμού 2016/679 εδώ.

3. Σκοπός της παρούσας δήλωσης

Η παρούσα δήλωση έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την Πύλη. Είναι σημαντικό να διαβάσετε τη δήλωση, κυρίως το μέρος που αφορά την Πολιτική για τα Cookies, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις που ενδέχεται να παρέχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έτσι ώστε να έχετε πλήρη επίγνωση του τρόπου και των λόγων για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα δήλωση συμπληρώνει τις υπόλοιπες δηλώσεις και δεν έχει σκοπό να υπερισχύσει επί αυτών.

4. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε;

O «υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το πρόσωπο ή ο οργανισμός που καθορίζει, είτε μόνος του είτε από κοινού, τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ή ενδέχεται να γίνει η επεξεργασία οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα δήλωση εκδίδεται εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών ως υπεύθυνου επεξεργασίας. Εκτός εάν σας ενημερώσουμε διαφορετικά, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αιτημάτων για άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών
Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία, Κύπρος
Ηλ. διεύθυνση: dggrowth@mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22 602900

5. Πώς μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή επιθυμείτε να υποβάλλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, μπορείτε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα με τη σχετική αναφορά. Μπορείτε επίσης να εκφράσετε τις ανησυχίες σας απευθείας στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Κύπρο (ιστότοπος). Ωστόσο, θα σας προτρέπαμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας, καθώς στόχος μας είναι η  άμεση, αποτελεσματική και ικανοποιητική αντιμετώπιση τυχόν ανησυχιών ή η επίλυση των καταγγελιών σας σε σχέση με την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

6. Σύνδεσμοι προς τρίτους

Η Πύλη αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Κάνοντας κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους ή ενεργοποιώντας τις συνδέσεις μπορεί να επιτρέψετε σε τρίτους να συλλέξουν ή να κοινοποιήσουν δεδομένα που σας αφορούν. Δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και δεν φέρουμε ευθύνη για τις δηλώσεις απορρήτου τους. Όταν εξέρχεστε από την Πύλη μας, σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τη δήλωση απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

7. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για σας

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα που ενδέχεται να αποκαλύψουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου. Συλλέγουμε και συγκεντρώνουμε δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies για τη λειτουργία του ιστότοπού μας.

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε συγκεντρωτικά δεδομένα, όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα, για οποιονδήποτε σκοπό. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα μπορεί να προέρχονται από τα προσωπικά σας δεδομένα, ωστόσο δεν θεωρούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία προσωπικά δεδομένα, καθώς δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε τα Δεδομένα Χρήσης σας για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λειτουργία του ιστότοπου. Ωστόσο, εάν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα με τα προσωπικά σας δεδομένα, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας, αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα δήλωση.

Δεν συλλέγουμε οποιεσδήποτε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για εσάς μέσω της Πύλη μας (εδώ περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τη φυλή ή την εθνότητα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τα πολιτικά σας φρονήματα, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα). Επίσης, δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και διαβιβάζουμε διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων. Έχουμε ομαδοποιήσει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για να επεξηγήσουμε πώς χρησιμοποιούμε αυτό το είδος πληροφοριών. Οι πιο κάτω όροι χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο το κείμενο της δήλωσης:

 • «Δεδομένα Προφίλ»: Περιλαμβάνουν πληροφορίες που συλλέγονται σταδιακά όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, όπως ο ιστότοπος παραπομπής σας, οι σελίδες που επισκέπτεστε, οι ενέργειες που πραγματοποιείτε, μοτίβα επίσκεψης σελίδων και πληροφορίες από έντυπα που συμπληρώνετε,
 • «Τεχνικά Δεδομένα»: Περιλαμβάνουν πληροφορίες που συλλέγονται όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Πύλη μας ή ιστοσελίδες γνώσης πελατών, τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τη ρύθμιση της ζώνης ώρας και την τοποθεσία, τους τύπους και τις εκδόσεις των πρόσθετων προγραμμάτων περιήγησης (browser plug-ins), το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα καθώς και άλλες τεχνολογίες στις συσκευές που χρησιμοποιείτε, και
 • «Δεδομένα Χρήσης»: Πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιείτε την Πύλη μας.

8. Πώς συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως μέσω cookies. Χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους για να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από και για εσάς, μεταξύ άλλων μέσω των καναλιών που αναφέρονται πιο κάτω.
Απευθείας αλληλεπίδραση: Μας δίνετε τα Στοιχεία Επικοινωνίας σας και τα Δεδομένα του Προφίλ σας απευθείας, όταν για παράδειγμα:
– μας δίνετε ανατροφοδότηση (π.χ. συμπληρώνοντας μια έρευνα)
– αποδέχεστε τη χρήση των  cookies – βλ. επίσης την παράγραφο 11 που αφορά στα cookies.
Αυτοματοποιημένες τεχνολογίες ή αλληλεπιδράσεις: Λαμβάνουμε Τεχνικά Δεδομένα για τις ενέργειες περιήγησής σας και, με βάση τις προτιμήσεις και τις επιλογές του κάθε χρήστη, αποστέλλουμε αυτόματα κάθε βδομάδα ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη δημοσίευση νέων προσκλήσεων ή/και ενημερωτικά δελτία με σχετικές ειδήσεις. Συλλέγουμε τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιώντας cookies.
Τρίτοι ή δημόσια διαθέσιμες πηγές: Λαμβάνουμε Τεχνικά Δεδομένα από παρόχους αναλυτικών δεδομένων όπως είναι η Google, με έδρα εκτός της ΕΕ.

9. Τι θα συμβεί εάν δεν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα;

Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τη σχετική ενότητα στην παράγραφο 11.

10. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όταν χρησιμοποιείτε την Πύλη μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τις ακόλουθες περιστάσεις:

 • Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας απαντήσουμε όταν μας αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα ζητώντας πληροφορίες
 • Χρησιμοποιούμε επίσης την Google analytics, η οποία είναι τρίτο μέρος που συλλέγει δεδομένα όπως διαδικτυακά αναγνωριστικά, συμπεριλαμβανομένων αναγνωριστικών cookies, διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου, αναγνωριστικών συσκευών, προκειμένου να μας παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες των επισκεπτών για να βελτιώσουμε την απόδοση της Πύλη μας, όπως η χρήση του προγράμματος περιήγησης και ο αριθμός των νέων επισκεπτών, ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείται από τους χρήστες για πρόσβαση στην Πύλη, ώστε να προσδιορίσουμε ποιες λειτουργίες είναι πιο δημοφιλείς και χρήζουν βελτίωσης κ.λπ.

11. Πώς χρησιμοποιούμε cookies στην Πύλη μας;

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών και μεταφορτώνονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Στη συνέχεια, τα cookies αποστέλλονται πίσω στον αρχικό ιστότοπο σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ή σε έναν άλλο ιστότοπο που αναγνωρίζει αυτό το cookie. Τα cookies είναι χρήσιμα επειδή επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις μιας συσκευής χρήστη και γενικότερα να βελτιώνει την εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στις διευθύνσεις https://allaboutcookies.org/και www.youronlinechoices.eu.

Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται σε αυτή την Πύλη και πόσο διαρκούν;

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι cookies. Παρόλο που λειτουργούν κυρίως με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν μερικές μικρές διαφορές. Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τον τύπο των cookies που χρησιμοποιούνται, τον σκοπό τους και το χρονικό διάστημα που κρατείται το καθένα από το σύστημα. 

Όνομα Cookie Είδος cookie Σκοπός Χρόνος που κρατείται
cfid
Session
Χρησιμοποιείται από τον διακομιστή εφαρμογών (application server) για να βοηθήσει στη μοναδική αναγνώριση μιας συσκευής-πελάτη (browser) για να επιτρέψει στον ιστότοπο να διατηρεί τις μεταβλητές της περιόδου λειτουργίας του χρήστη
Μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης (Browser)
cftoken
Session
Χρησιμοποιείται από τον διακομιστή εφαρμογών (application server) για να βοηθήσει στη μοναδική αναγνώριση μιας συσκευής-πελάτη (browser) για να επιτρέψει στον ιστότοπο να διατηρεί τις μεταβλητές της περιόδου λειτουργίας του χρήστη μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης (Browser)
Μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης (Browser)
_gid, _ga, gat
Google Analytics
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο Google Analytics να λειτουργεί. Αυτό το λογισμικό μας βοηθά να λαμβάνουμε και να αναλύουμε τις πληροφορίες των επισκεπτών, όπως τη χρήση του προγράμματος περιήγησης και τους νέους αριθμούς επισκεπτών
1 μέρα, 2 χρόνια, Session
CONSENT, NID
Google
Πολιτική απορρήτου - Πολιτική Cookies της Google
20 χρόνια, 5 μήνες
__atuvc
AddThis
Τα AddThis cookies επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
1 χρόνος
cookiepolicy
HTTP
Προσδιορίζει αν ο επισκέπτης έχει αποδεχτεί την Πολιτική Cookies
1 χρόνος
browser_warning_Chrome
HTTP
Προσδιορίζει εάν ο επισκέπτης έχει ενημερωθεί ότι η χρήση του Chrome συνιστάται για βέλτιστη εμπειρία περιήγησης
1 χρόνος
screenheight
HTTP
Καθορίζει το ύψος της οθόνης για να βελτιστοποιήσει την εμπειρία περιήγησης
1 μέρα

Χρησιμοποιώντας την Πύλη μας και συμφωνώντας με την Πολιτική Cookies, χρησιμοποιούνται όλοι οι παραπάνω τύποι cookies και συμφωνείτε ότι μπορούμε να τα τοποθετήσουμε στη συσκευή σας. Εάν δεν αποδεχτείτε τη χρήση των cookies τότε θα διατηρήσουμε μόνο τα cookies που απαιτούνται για τη βέλτιστη λειτουργία της Πύλης, τα οποία δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα.

Αν θέλετε να περιορίσετε ή να αποκλείσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω cookies, θα πρέπει να το κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης (web browser settings) για κάθε πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε και σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι ορισμένες περιοχές της Πύλης μας ενδέχεται να μην λειτουργούν εάν το πρόγραμμα περιήγησης σας δεν αποδέχεται cookies. Ωστόσο, μπορείτε να επιτρέπετε cookies από συγκεκριμένους ιστότοπους κάνοντάς τους «αξιόπιστους» (“trusted websites”) στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Η λειτουργία «Βοήθεια» (“Help”) στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα σας ενημερώσει πώς να κάνετε αυτές τις αλλαγές. Εναλλακτικά, ιστοσελίδες όπως η https://www.attacat.co.uk/resources/cookies/how-to-ban μπορούν να σας βοηθήσουν με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies.

12. Γνωστοποιήσεις των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

13. Ασφάλεια δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τον διαφοροποιημένο κίνδυνο πιθανότητας και σοβαρότητας όσον αφορά στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο με τον κίνδυνο της επεξεργασίας, όπως:

 • ικανότητα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων και υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,
 • ικανότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, και
 • διαδικασία για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.  

Διασφαλίζουμε ότι όσοι έχουν μόνιμη ή τακτική πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή στην ανάπτυξη εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εκπαιδεύονται και ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους κατά την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών δεσμεύεται να διαφυλάσσει την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων και να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά που είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων της. Προτεραιότητά μας είναι η πρόληψη της αλλοίωσης των δεδομένων και η αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα συστήματα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή και οποιαδήποτε άλλη παραβίαση χρησιμοποιούνται έλεγχοι ασφάλειας λογισμικού.

14. Διατήρηση δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει.

Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι εάν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies, θα διατηρήσουμε μόνο τα cookies που απαιτούνται για τη βέλτιστη λειτουργία της Πύλης, η οποία δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα (βλ. σχετική παράγραφο 12 πιο πάνω).

15. Ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων

Προς το παρόν, οι πληροφορίες φυλάσσονται στους διακομιστές της εταιρείας eBOS Technologies Ltd, η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη και συντήρηση του ηλεκτρονικού συστήματος εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών. Η eBOS Technologies Ltd λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και ενεργεί ως ο εκτελών της επεξεργασίας. Επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο βάσει γραπτών οδηγιών και εντολών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων.

16. Τα νόμιμά σας δικαιώματα

Υπό ορισμένες περιστάσεις, έχετε δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Αποτελεί πολιτική της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών να σέβεται τα δικαιώματά σας και η εν λόγω Διεύθυνση θα ενεργεί πάραυτα και σύμφωνα με κάθε ισχύοντα νόμο, κανόνα ή κανονισμό που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Παρατίθενται πιο κάτω λεπτομέρειες για τα δικαιώματά σας:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων – Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούμε και θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξήγηση αυτή θα σας παρέχεται σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή και θα είναι γραμμένη σε σαφή και απλή γλώσσα.
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα – Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων – Έχετε δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων. Εάν έχουμε γνωστοποιήσει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να τους ενημερώσουμε για τη διόρθωση, όπου αυτό είναι δυνατόν.
 • Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ορισμένων ή όλων των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως το δικαίωμα στη λήθη.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων όταν τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ – Έχετε δικαίωμα να εμποδίζετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό το δικαίωμα προκύπτει εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, εάν έχετε φέρει ένσταση στην επεξεργασία, εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή και ζητάτε αντί αυτού περιορισμό ή εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον από εμάς, αλλά απαιτείτε εσείς τη διατήρησή τους για σκοπούς τεκμηρίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης μιας νομικής απαίτησης.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων – Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε κοινώς χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο. Οι πληροφορίες σχετικά με εσάς που έχουν συλλεγεί μέσω της παρακολούθησης της συμπεριφοράς σας επίσης υπόκεινται στο δικαίωμα στη φορητότητας των δεδομένων. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει μόνο εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή εάν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα (δηλ. ηλεκτρονικά).
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε ορισμένες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προσωπικών δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ – Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία που διενεργείται από εμάς εάν (α) επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα βάσει νόμιμων συμφερόντων ή για την εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ), (β) εάν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, ή (γ) εάν οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία για επιστημονική ή ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς. Θα ενημερώνεστε ότι έχετε δικαίωμα εναντίωσης κατά τον χρόνο της συλλογής δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης θα τίθεται ρητά υπόψη σας και θα παρουσιάζεται με σαφήνεια και ξεχωριστά από κάθε άλλη πληροφορία.
 • Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις όταν η απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα ή παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα – Έχετε το δικαίωμα μη υπαγωγής σε απόφαση που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία στις περιπτώσεις όπου η απόφαση θα παράγει έννομα αποτελέσματα ή παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα για εσάς.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην Ενότητα 4. Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Ωστόσο, ενδέχεται να χρεώσουμε εύλογη αμοιβή εάν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας.

Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Πρόκειται για μέτρο ασφάλειας ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν γνωστοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας, ώστε να επιταχύνουμε την απάντησή μας.

Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε σε όλα τα εύλογα αιτήματα εντός ενός ημερολογιακού μήνα. Ενίοτε μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο από έναν ημερολογιακό μήνα, εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή εάν έχετε υποβάλει πολλά αιτήματα. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας κρατάμε ενήμερους.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις, έχετε αντίρρηση ή επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Κύπρο (ο ιστότοπος παρατίθεται εδώ). Ωστόσο, θα σας προτρέπαμε να επικοινωνήσετε πρώτα απευθείας μαζί μας, καθώς στόχος μας είναι η επίλυση όλων των ζητημάτων που προκύπτουν με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 6. 

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]