Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

gallery-image-2

Καλωσορίσατε στην

Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων

της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Η πύλη παρουσιάζει τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία που στηρίζουν την Κύπρο με χρηματοδοτήσεις για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, καθώς και τα Προγράμματα μέσω των οποίων τυγχάνουν αξιοποίησης οι χρηματοδοτήσεις αυτές.

programs-statistics
windmill-illustration
€1,0 δις

Πολιτική Συνοχής

Η Πολιτική Συνοχής συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ. Στοχεύει στη διόρθωση των ανισορροπιών μεταξύ χωρών και περιφερειών συμβάλλοντας στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Στο πλαίσιο της Πολιτική Συνοχής, η Κύπρος λαμβάνει χρηματοδοτήσεις από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ+ και ΤΔΜ.

ΕΤΠΑ-icon

€466,9 εκ.

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ανάπτυξη και Απασχόληση

τσ-icon

€178,3 εκ.
ΤΣ

Ταμείο Συνοχής

ΕΚΤ+-icon

€222,2 εκ.
ΕΚΤ+

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +

ΤΔΜ-icon

€101,1 εκ.
ΤΔΜ

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

ΕΤΠΑ-ΕΕΣ-icon

€37,2 εκ.
ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ)

€38,3 εκ.

Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) είναι η ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας διατηρώντας παράλληλα τη θαλάσσια ποικιλότητα και τους πόρους. Η ΚΑλΠ χρηματοδοτείται στην Κύπρο από το ΕΤΘΑΥ.

ΕΤΘΑΥ-icon

€38,3 εκ.
ΕΤΘΑΥ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

ship-illustration.
€133,2 εκ.

Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις

Η Πολιτική στον Τομέα της Μετανάστευσης και των Εσωτερικών Υποθέσεων στοχεύει στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, στη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων και στην ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτή η πολιτική χρηματοδοτείται στην Κύπρο από τα Ταμεία ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ.

ΤΑΜΕ-icon

€59,1 εκ.
ΤΑΜΕ

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

ΤΕΑ-icon

€25 εκ.
ΤΕΑ

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

ΜΔΣΘ-icon

€49,1 εκ.
ΜΔΣΘ

Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων

immigration-illustration
€373,8 εκ.

Κοινή Γεωργική Πολιτική

H Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) στοχεύει στη στήριξη των γεωργών και βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας, στη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους γεωργούς, ενώ συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, στη διατήρηση των αγροτικών περιοχών και στη διατήρηση της αγροτικής οικονομίας ζωντανής. Στο πλαίσιο της ΚΓΠ, η Κύπρος λαμβάνει χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ.

Ευρωπαϊκό-Γεωργικό-Ταμείο-Εγγυήσεων-(ΕΓΤΕ)-icon

€254,9 εκ.
ΕΓΤΕ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων

ΕΓΤΑΑ-icon

€118,9 εκ.
ΕΓΤΑΑ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

tractor-illustration
€1,2 δις

Επόμενη Γενιά ΕΕ

Η Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU) αποτελεί ένα έκτακτο και προσωρινό μέσο για στήριξη της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού, τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Στο πλαίσιο της Επόμενης Γενιάς ΕΕ, το μεγαλύτερο μέρος της στήριξης προς την Κύπρο θα προέρχεται από τον ΜΑΑ.
ΜΑΑ-icon

€1,2 δις
ΜΑΑ

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

business-illustration
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 26 Μέσος όρος: 4.8]